logo
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)

Tuesday 16th of July 2024
Content View Hits : 458438

Gold Price Trend Daily


feed-image Feed Entries
Featured Links:
gold price and trend prediction by paul711 [Most Recent USD from www.kitco.com] [Most Recent Quotes from www.kitco.com] .................................................................................................. ............................. ข้างบนเป็นรูปกราฟทอง gold chart ราย 1 วัน---1 ปี ถ้าคลิกที่ราย 1เดือนหรือ1ปี จะมีเส้น Moving Average ปรากฏขึ้นด้วย เลือกเป็นรายกี่วันก็ได้ แต่ถ้าเอาแบบง่ายๆ บอกได้คร่าวๆ ถ้าเส้นกราฟทอง gold chart ยังอยู่เหนือเส้นราย 20 ได้ยังถือว่าทอง gold value (gold price per ounce) ยังอยู่ในแนวโน้ม gold trend ขึ้นอยู่ ส่วนข้างล่าง เป็นรูปกราฟทอง gold chart ราคาทอง gold bullion price รายนาที โดยมีราคาสูงสุด ต่าสุด ในช่วงเวลานั้นแสดงอยู่ด้วย Below is a chart of today gold price. Someone need to buy gold can use this gold chart to predict the price and trend . [Most Recent Quotes from www.kitco.com] 11111 11111
Dukascopy: Swiss forex broker provides marketplace and biggest liquidity for on-line forex trading. .......................................................................................... ข้างล่างนี้เป็นรูปกราฟค่าเงิน ยูโร/เงินดอล [Euro/USD] ราย 1 นาที ที่นํามาให้ดูเพราะว่า ค่าเงิน Euro/USD มีผลต่อราคาทอง Gold Price คือ ประมาณ 75% ที่ราคาทอง gold price และค่าเงิน Euro/USD จะไปในทางทิศ เดียวกัน คือถ้าค่า Euro/USD สูงขึ้น ราคาทอง gold value ก็มักจะสูงตาม [แต่ไม่ใช่ 100%] Below is a chart of Euro/Usd. If the value of Euro/Usd increase , the gold price will increase too.If the value of Euro/Usd decrease , the price of gold will decrease too. The gold price and Euro/Usd's value will be in the same direction approximately 75%. รูปกราฟข้างล่างเป็นราคานํามัน ประมาณ 75% ที่ราคาทอง price of gold,gold price per ounce, และนํามันจะไปในทิศทางเดียวกัน Below is a chart of oil. The price of gold will rise up if the price of oil increase . Both oil price and gold price will be in the same direction apprpximately 75%. xxxxx................................................................ ............................................. xxxxx --------- -
[ Copy this | Start New | Full Size ] ---------------------------------------------------------------------------- ข้างล่างเป็นรูปกราฟทองรายวัน today gold price มีเส้น Moving Average 2 เส้น สีเขียวกับนําเงิน ถ้าเส้นสีเขียวตัดเส้นสีนําเงินขึ้นหมายถึงแนวโน้มขึ้น ถ้าเส้นสีเขียวตัดเส้นสีนําเงินลงไปหมายถึงแนวโน้มลง ข้างล่างเป็นรูปกราฟทอง gold chart รายวันกับ RSI ค่า RSI มีประโยชน์คือ ช่วยบอกว่าทิศทาง gold trend ของทองใกล้กลับตัวเปลี่ยนทิศทางแล้วหรือยัง ถ้าRSI อยู่ระหว่าง 0-30 เรียกว่าอยู่ในเขตขายมากเกิน ทอง gold จะมีแนวโน้มที่จะกลับทิศเป็นขึ้น แต่ถ้า RSI อยู่ในเขตเส้น 70-100 หมายความว่าทองอยู่ในเขตซื้อมากเกิน ทอง gold ก็มีโอกาสใกล้เปลี่ยนทิศทางจากขึ้นเป็นลง แต่ไม่ใช่เปลี่ยนทิศทางทันทีในวันรุ่งขึ้น บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันกว่า จะเปลี่ยนทิศทาง ข้างล่างเป็นรูปกราฟ ยูโร/ดอล รายวัน กับเส้น moving Average 2 เส้น ถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวลงมาหมายถึงแนวโน้มลง แต่ถ้าเส้นสีแดงตัดขึ้นผ่านเส้นสีเขียวขึ้นไป หมายถึงแนวโน้มขึ้น ข้างล่างเป็นรูปกราฟนํามัน oil chart รายวัน กีบ Moving Average 2 เส้น ถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวลงไป หมายถึงแนวโน้มลง แต่ถ้าเส้นสีแดงตัดเส้นสีเขียวขึ้น หมายถึงแนวโน้มขึ้น xx
Dukascopy. Swiss forex broker offers biggest liquidity and marketplace for online forex trading. [Most Recent Quotes from www.kitco.com] ข้างล่างคือรูปกราฟดาวน์โจนท์ ถ้าตลาดหุ้นดาวน์โจนท์ขึ้น ทอง gold price trend จะขึ้นตาม ไปในทิศทางเดียวกันมี 75% ................................................................... .................................................................. ........................ -------------------------------- -------- Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Increase Page Rank -------- -------------------- Welcome to www.gold2gold.com. The purpose of gold2gold.com is writing gold price and trend prediction articles for everyone who needs to buy physical gold or need to invest in gold future or gold spot online trading.You can see gold price today on real time gold price chart also you can see real time Euro/Usd chart and oil chart. We use some technical indicators such as RSI, Slow stochastic, Macd, moving average, Bollinger band and fibonacci ratio to forecast the value and trend of gold . The accuracy in gold price and trend prediction is approximately 70%. You can read these articles which are written by Paul711 and friends. Then you have to make a decision to buy or sell gold by yourselves.
Gold2Gold.com, Gold Price, Gold Trend Prediction, by Paul711
Gold Price Trend Prediction; December,1-30,2016 Print E-mail
Written by paul711   

Gold Price Trend Prediction; December,1-30,2016

Huh? ผมขออนุญาตหยุดเขียนบทความตั้งแต่วันนี้ 4 มกราคม 60---19 กุมภาพันธ์ 60 ครับ
เนื่องด้วยผมสอบผ่านเวชกรรมไทยภาคทฤษฎีแล้ว
ต้องสอบต่อภาคปฏิบัติ 18--19 กุมภาพันธ์ 60
ซึ่งยังไม่ได้อ่านหนังสือเลย กลัวสอบตก ขอเวลาอ่านหนังสือครับ ขอบคุณทุกท่านครับ
sleepy


Date; December, 28 , 2016

Today gold bullion price   1140  Usd/Ounce , 7.39 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1157  1160  1162  / 1181

แนวรับ  (lower boder)     1143  1140  1138  / 1119

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1138--1133 , exit 1142--1144, stop loss 1128

or                          Short 1150--1155, exit 1146--1144, stop loss 1160

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0443--1.0413, exit 1.0453--1.0458 , stop loss 1.0403

or  Short  1.0481--1.0511, exit 1.0471--1.0466, stop loss 1.0521

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 27 , 2016

Today gold bullion price   1143  Usd/Ounce , 7.15 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1138  1139  1140  / 1146

แนวรับ  (lower boder)      1132  1131  1130  / 1124

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1130--1125 , exit 1134--1136, stop loss 1120

or                          Short 1138--1143, exit 1134--1132, stop loss 1148

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0451--1.0421, exit 1.0461--1.0466 , stop loss 1.0411

or  Short  1.0493--1.0523, exit 1.0483--1.0478, stop loss 1.0533

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 23 , 2016

Today gold bullion price   1131  Usd/Ounce , 7.27 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1129  1130  1131  / 1137

แนวรับ  (lower boder)      1125  1124  1123  / 1117

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1125--1120 , exit 1129--1131, stop loss 1115

or                          Short 1131--1136, exit 1127--1126, stop loss 1141

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0452--1.0432, exit 1.0462--1.0467 , stop loss 1.0422

or  Short  1.0498--1.0526, exit 1.0488--1.0483, stop loss 1.0536

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 22 , 2016

Today gold bullion price   1131  Usd/Ounce , 5.14 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1132  1133  1134  / 1140

แนวรับ  (lower boder)    1126  1125  1124  / 1118

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1129--1124 , exit 1133--1135, stop loss 1119

or                          Short 1134--1139, exit 1130--1128, stop loss 1144

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0407--1.0377, exit 1.0417--1.0422 , stop loss 1.0367

or  Short  1.0476--1.0506, exit 1.0466--1.0461, stop loss 1.0516

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 21 , 2016

Today gold bullion price   1134  Usd/Ounce , 5.00 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1130  1132  1134  / 1148

แนวรับ  (lower boder)    1120  1118  1116  / 1102

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1125--1120 , exit 1129--1131, stop loss 1115

or                          Short 1134--1139, exit 1130--1128, stop loss 1144

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0326--1.0296, exit 1.0336--1.0341 , stop loss 1.0186

or  Short  1.0396--1.0426, exit 1.0386--1.0381, stop loss 1.0436

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 20 , 2016

Today gold bullion price   1133  Usd/Ounce , 6.43 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1145  1146  1147  / 1153

แนวรับ  (lower boder)     1139  1138  1137  / 1131

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1137--1132 , exit 1141--1143, stop loss 1127

or                          Short 1145--1150, exit 1141--1139, stop loss 1155

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0357--1.0327, exit 1.0367--1.0372 , stop loss 1.0317

or  Short  1.0425--1.0455, exit 1.0415--1.0410, stop loss 1.0465

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 19 , 2016

Today gold bullion price   1139  Usd/Ounce , 8.10 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1147  1149  1150  / 1165

แนวรับ  (lower boder)     1135  1133  1132  / 1117

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1133--1128 , exit 1137--1139, stop loss 1138

or                          Short 1141--1146, exit 1137--1135, stop loss 1151

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0437--1.0407, exit 1.0438--1.0448 , stop loss 1.0397

or  Short  1.0501--1.0531, exit 1.0491--1.0486, stop loss 1.0541

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 16 , 2016

Today gold bullion price   1136  Usd/Ounce , 6.22 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1130  1133  1136  / 1158

แนวรับ  (lower boder)     1114  1111  1108  / 1086

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1122--1117, exit 1126--1128, stop loss 1112

or                          Short 1136--1141, exit 1132-1130 , stop loss 1146

Day Eur/Usd trading;

Buy 1.0365--1.0335, exit 1.0375--1.0380 , stop loss 1.0325

or  Short 1.0462--1.0492, exit 1.0452--1.0447, stop loss 1.0502

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 15 , 2016

Today gold bullion price   1131  Usd/Ounce , 7.28 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1148  1152  1155   / 1182

แนวรับ  (lower boder)     1128  1124  1121  / 1084

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1138--1128 , exit 1142--1144, stop loss 1123

or                          Short 1148--1155, exit 1144--1142 , stop loss 1160

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0496--1.0466 , exit 1.0506--1.0511 , stop loss 1.0456

or  Short 1.0562--1.0592, exit 1.0552--1.0547, stop loss 1.0602

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 14 , 2016

Today gold bullion price   1161  Usd/Ounce , 5.21 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1157  1158  1159 / 1170

แนวรับ  (lower boder)    1151  1150  1149  / 1138

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1151--1146 , exit 1155--1157, stop loss 1141

or                          Short 1159--1164, exit 1155--1153, stop loss 1169

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0579--1.0549 , exit 1.0589--1.0594 , stop loss 1.0539

or  Short 1.0642--1.0672, exit 1.0632--1.0628, stop loss 1.0682

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 13 , 2016

Today gold bullion price   1160  Usd/Ounce , 7.50 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1170  1172  1174 / 1188

แนวรับ  (lower boder)   1160  1158  1156  / 1142

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1158--1153 , exit 1162--1164, stop loss 1148

or                          Short 1165--1170, exit 1161--1159, stop loss 1175

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0602--1.0572, exit 1.0612--1.0617 , stop loss 1.0562

or  Short 1.0698--1.0728, exit 1.0688--1.0683, stop loss 1.0738

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 9 , 2016

Today gold bullion price   1166  Usd/Ounce , 7.36 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1173  1174  1175 / 1184

แนวรับ  (lower boder)     1165  1164  1163  / 1154

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1169--1164 , exit 1171--1173, stop loss 1159

or                          Short 1175--1180, exit 1171--1169, stop loss 1185

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0596--1.0566, exit 1.0606--1.0611 , stop loss 1.0556

or  Short 1.0701--1.0731, exit 1.0691--1.0686, stop loss 1.0741

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 8 , 2016

Today gold bullion price   1176  Usd/Ounce , 7.46 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1186  1188  1189 / 1204

แนวรับ  (lower boder)     1174  1172  1171  / 1156

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1171--1166 , exit 1174--1176 , stop loss 1161

or                          Short 1180--1186, exit 1176--1174, stop loss 1191

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0731--1.0701, exit 1.0741--1.0746 , stop loss 1.0691

or  Short 1.0789--1.0819, exit 1.0779--1.0774, stop loss 1.0829

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 7 , 2016

Today gold bullion price   1170  Usd/Ounce , 7.27 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1170  1171  1172 / 1181

แนวรับ  (lower boder)     1162  1161  1160  / 1151

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1166--1161 , exit 1170--1172 , stop loss 1156

or                          Short 1172--1177, exit 1167--1165, stop loss 1182

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0664--1.0634, exit 1.0674--1.0679 , stop loss 1.0624

or  Short 1.0730--1.0760 , exit 1.0720--1.0715, stop loss 1.0770

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 6 , 2016

Today gold bullion price   1172  Usd/Ounce , 6.46 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1166  1169  1171 / 1196

แนวรับ  (lower boder)     1146  1143  1141  / 1116

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1156--1151 , exit 1160--1162 , stop loss 1146

or                          Short 1171--1176, exit 1167--1165 , stop loss 1181

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0696--1.0666, exit 1.0706-1.0711 , stop loss 1.0656

or  Short 1.0795--1.0825, exit 1.0785--1.0780, stop loss 1.0835

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0
Date; December, 2 , 2016

Today gold bullion price   1172  Usd/Ounce , 6.59 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1182  1184  1186 / 1202

แนวรับ  (lower boder)     1170  1168  1166  / 1150

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1170--1165 , exit 1174--1176, stop loss 1175

or                          Short 1182--1187, exit 1177--1175 , stop loss 1192

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0636--1.0606, exit 1.0646--1.0651 , stop loss 1.0596

or  Short 1.0700--1.0730, exit 1.0690--1.0685, stop loss 1.0740

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0


Date; December, 1 , 2016

Today gold bullion price   1167  Usd/Ounce , 7.09 p.m

Gold Price and Trend Forecast :   Sideway down.

แนวต้าน (upper border) 1179  1182  1185 / 1209

แนวรับ  (lower boder)    1161  1158  1155  / 1131

Predicted by Paul711

From daily gold chart and indicators of slow stochastic, rsi, 
macd, moving average point that  gold price is in the trend of sideway down.

Day gold trading :      Buy 1170--1165 , exit 1174--1176, stop loss 1175

or                          Short 1179--1185, exit 1175--1173 , stop loss 1190

Day Eur/Usd trading;

Buy  1.0552--1.0522, exit 1.0562--1.0567 , stop loss 1.0512

or  Short 1.0622--1.0652, exit 1.0632--1.0637, stop loss 1.0642

Monthly Oil trading;

Buy  35.00--40.00 , exit  42.0--44.0,,  stop loss 33.0

or    Short  50.0--52.0, exit  48.0--47.0,  stop loss 54.0

 
ตารางแปลงราคาทองคําจากเงินดอลเป็นบาท วิธีใช้ 1)พิมพ์ราคาทองคําที่เป็นเงินดอล ลงในช่อง Gold Spot 2)พิมพ์ค่าเงินบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ลงในช่อง Baht/USD 3) คลิกที่คําว่า Calc. ก็จะได้ราคาทองคําเป็นบาท ออกมาในช่อง Thai Price (ส่วนราคา Baht/USD มาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกําหนด เช่นตารางถัดลงมา ให้เอาสกุลเงิน USD ราคารับซื้อบวกราคาขาย แล้วหารด้วย2 ก็จะได้ราคาเฉลี่ยเงินบาทต่อดอล มาใส่ในช่อง Baht/USD)
www.gold2gold.com by GoldProject & Toppii (@copyright)
Gold Spot Baht/USD Thai Price
. .

.

Who's Online

We have 4 guests online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday43
mod_vvisit_counterYesterday56
mod_vvisit_counterThis week139
mod_vvisit_counterLast week320
mod_vvisit_counterThis month697
mod_vvisit_counterLast month1169
mod_vvisit_counterAll days2254765
Visitors Counter

Powered by Joomla!. Designed by: Lonex low tariff hosting ntchosting Valid XHTML and CSS.

Banner